• 1. Daha Önce SEOcry.com üstünden yayın yapan sitemiz Cryptosam Forum olarak yeni alan adımıza aktarılmıştır.
  2. Sitemize kayıtlar incelemeden geçerek tamamlanmaktadır. Tüm kayıtları tek tek inceleyerek platformumuzda en doğru kişiler ile fikir alış verişi yapmaya - yapmanıza gayret ediyoruz.

yandex 'ten gelen mail news

ahmet tutak

Kayıtlı Kullanıcı
Kimden: Bilge Bilir <[email protected]>
Konu: Yandex.Haberler servisinde yer alan feed'iniz hakkında

İleti Gövdesi:
Merhaba,

Yandex Desteki Ekibinden Sizinle iletişime geçmekteyim. Yapılan incelemelerde bize yolladığınız feed'te hatalar mevcut. Şöyle ki, yandex:full-text tag'ini CDATA şeklinde yolladığınızda bazı tag'lerden iki tane oluşmaktadır. Bu da aşağıdaki gibi bir görüntüye sebebiyet vermektedir;
http://haber.yandex.com.tr/yandsearch?text=gt+&&+lt&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop

Lütfen feed'inizi düzenleyebilir misiniz?

------------------------------------------------------

feed.php dosyası
PHP:
<?php
header('Content-Type: ' . feed_content_type('rss-http') . '; charset=' . get_option('blog_charset'), true);
$more = 1;
$options = get_option( 'yandex_news' );

echo '<?xml version="1.0" encoding="'.get_option('blog_charset').'"?'.'>'; ?>

<rss version="2.0"
  xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
  <title><?php bloginfo_rss('name'); wp_title_rss(); ?></title>
  <link><?php bloginfo_rss('url') ?></link>
  <description><?php bloginfo_rss("description") ?></description>
 <image>
 <url><?php echo $options['image']; ?></url>
 </image>


  <?php  while( have_posts()) : the_post(); ?>
  <item>
    <title><?php the_title_rss() ?></title>
    <link><?php the_permalink_rss() ?></link>
    <author><?php the_author() ?></author>
    <pubDate><?php echo mysql2date('D, d M Y H:i:s +0300', get_post_time('Y-m-d H:i:s', true), false); ?></pubDate>
  <?php $content = get_the_content_feed('rss2'); ?>
    <yandex:full-text><?php echo esc_textarea( strip_tags( $content ) ); ?></yandex:full-text>
  </item>
  <?php endwhile; ?>
</channel>
</rss>yandex-news dosyası
PHP:
<?php
/*
Plugin Name: Yandex News
Author: Yevhen Amelin <[email protected]>
Description: Generates an XML feed to export news in the Yandex.News service
Text Domain: yandex-news
Version: 0.2
*/ 

class YandexNews
{
  private $options;
  private $feedname;

  public function __construct()
  {
    $this->options = get_option( 'yandex_news' );
    $this->feedname = ( !empty( $o['path'] ) ) ? $o['path'] : 'yandex';

    add_action( 'admin_menu', array( $this, 'add_settings_page' ) );
    add_action( 'admin_init', array( $this, 'page_init' ) );
    add_action( 'pre_get_posts', array( $this, 'query_alter' ) );
    add_action( 'init', array( $this, 'add_feed' ) );

    load_plugin_textdomain('yandex-news', false, basename( dirname(
    __FILE__ ) ) . '/languages' );
  }

  public function add_feed()
  {
    if ( empty( $this->options['image'] ) )
      return;

    add_action( 'do_feed_'.$this->feedname, array( $this, 'do_feed' ) );

    add_rewrite_rule(
      'feed/' . $this->feedname . '/?$',
      'index.php?feed=' . $this->feedname,
      'top'
    );
    flush_rewrite_rules();
  }

  public function add_settings_page()
  {
    add_options_page(
      __( 'Yandex.News plugin settings page', 'yandex-news' ),
      __( 'Yandex.News', 'yandex-news' ), 
      'manage_options', 
      'yandex-news-admin', 
      array( $this, 'create_settings_page' )
    );
  }

  public function create_settings_page()
  {
    ?>
    <div class="wrap">
      <?php screen_icon(); ?>
      <h2><?php _e( 'Yandex News Settings', 'yandex-news' ) ?></h2>
      <form method="post" action="options.php">
      <?php
        settings_fields( 'yandex_news_option_group' ); 
        do_settings_sections( 'yandex-news-admin' );
        submit_button(); 
      ?>
      </form>
    </div>
    <?php
  }

  public function page_init()
  {    
    register_setting(
      'yandex_news_option_group',
      'yandex_news',
      array( $this, 'sanitize' )
    );

    add_settings_section(
      'yandex_news_feed_settings',
      __( 'Main Feed Settings', 'yandex-news' ),
      array( $this, 'print_section_info' ),
      'yandex-news-admin'
    ); 
    
    add_settings_field(
      'path',
      __( 'Path', 'yandex-news' ),
      array( $this, 'path_callback' ),
      'yandex-news-admin',
      'yandex_news_feed_settings'
    );   

    add_settings_field(
      'image',
      __( 'Image', 'yandex-news' ),
      array( $this, 'image_callback' ),
      'yandex-news-admin',
      'yandex_news_feed_settings'
    );
    
    add_settings_field(
      'categories',
      __( 'Categories', 'yandex-news' ),
      array( $this, 'categories_callback' ),
      'yandex-news-admin',
      'yandex_news_feed_settings'
    );

  }

  public function sanitize( $input )
  {
    $new_input = array();
    if ( isset( $input['path'] ) )
      $new_input['path'] = sanitize_text_field( $input['path'] );

    $new_input['image'] = $this->sanitize_image( $input['image'] );
    
    if ( isset( $input['categories'] ) )
      foreach( $input['categories'] as $category )
        if ( absint( $category ) )
          $new_input['categories'][] = $category;

    return $new_input;
  }
  
  public function sanitize_image( $image=null ) {
    if ( !$image )
      $image = $this->options['image'];

      
    $error = false;
    if ( isset( $image ) ) {
     $new_image = esc_url_raw( $image );
     $headers = get_headers( $new_image, true );
     
     if ( mb_strpos( $headers['Content-Type'], 'image' ) === false )
       $error = true;
    }
    
    if ( strlen( $new_image ) == 0 || $error )
      add_settings_error(
       'image',
       esc_attr( 'settings_updated' ),
       __('You must specify a valid image URL', 'yandex-news')
      );
    
    return $new_image;
  }

  public function print_section_info()
  {
    $this->sanitize_image();
    if ( $this->options['image'] && !get_settings_errors( 'image' ) ) {
      echo '<p style="color: green; font-weight: bold">' . __( 'Your feed is active', 'yandex-news' ) . '</p>';
      printf( '<p>' . __( 'Feed URL: <a href="%s" target="_blank">%1$s</a>',
      'yandex-news' ) . '</p>', get_bloginfo('url') . '/feed/' .
      $this->feedname);
    }
    else {
      settings_errors( 'image', true, true );
      echo '<p class="error-message">' .
        __( 'Your feed is not active', 'yandex-news' ) . '</p>';
    }
  }
  
  public function path_callback()
  {
    printf(
      '<input class="regular-text" type="text" id="path"
      name="yandex_news[path]" value="%s" /><p class="description">' .
      __('Feed name', 'yandex-news') . '</p>',
      $this->feedname
    );
  }

  public function image_callback()
  {
    printf(
      '<input class="regular-text" type="text" id="image"
      name="yandex_news[image]" value="%s" /><p class="description">' .
      __('Feed image', 'yandex-news') . ' (' .
      __('required field', 'yandex-news') . ')</p>', 
      isset( $this->options['image'] ) ? esc_attr(
      $this->options['image'] ) :
      ''
    );
  }
  
  public function categories_callback()
  {
    $categories = get_categories( array('hide_empty' => 0) );

    foreach( $categories as $category ) {
      $state = 0;
      if ( isset( $this->options['categories'] ) and
        in_array( $category->cat_ID, $this->options['categories'] ) )
        $state = 1;

      printf(
        '<nobr style="background: #f7f7f7; padding: .5em 1em;
        line-height: 2.5em"><input type="checkbox" id="category_%d"
        name="yandex_news[categories][]" value="%1$d" %s /> %s</nobr> ',
        $category->cat_ID, checked( $state, 1, false ), $category->name
      );
    }
  }

  public function query_alter( $query )
  {
    if ( isset ( $query->query_vars['feed'] ) and 
       $query->query_vars['feed'] == $this->feedname ) {

      if ( $this->options['categories'] ) {
        $cats = join( ',', $this->options['categories'] );
        $query->set( 'cat', $cats );
      }
    }
  }

  public function do_feed()
  {
    load_template( plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'feed.php' );
  }

}

$yanews = new YandexNews();

?>

buradaki neyi düzeltmem lazım arkadaşlar?
 
Kod:
 <yandex:full-text><?php echo esc_textarea( strip_tags( $content ) ); ?></yandex:full-text>
Satırındaki Wordpress'e ait olan esc_textarea fonksiyonu HTML etiketlerini düzenliyor. Yandex'in gönderdiği bağlantıda da bu düzenlemeden ötürü problem görünüyor. Satırı:
Kod:
 <yandex:full-text><?php echo strip_tags( $content ); ?></yandex:full-text>
şeklinde değiştirirsen sorun çözülecektir.
 
Geri
Üst